Zadania

 Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  należy w szczególności:

 1. Ocena występujących  i  potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 2. Zbieranie niezbędnych informacji oraz monitorowaniem możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 3. Opracowywanie i bieżące aktualizowanie procedur przepływu informacji oraz planów zarządzania kryzysowego,
 4. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego,
 5. Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami prowadzonymi przez miejski zespół zarządzania kryzysowego  i 6 gminnych zespołów zarządzania kryzysowego,
 6. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 7. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, jego skutkach i sposobie postępowania i zachowania się ludności w celu zminimalizowania skutków zagrożenia,
 8. Opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego. 

 Ponadto zadaniem Zespołu jest:

 1. Dokonywanie bieżącej analizy rozwoju sytuacji po zdarzeniu oraz ocena efektywności proponowanych zamierzeń ratowniczych
 2. Informowanie sąsiednich gmin o zagrożeniach w przypadku, gdy zdarzenie może objąć swoim zasięgiem obszary tych gmin oraz wnioskowanie i uzgadnianie zakresu współdziałania,
 3. Realizacja zadań obrony cywilnej w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny określonych odrębnymi przepisami,
 4. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.