Voucher zatrudnieniowy - podpisanie umowy na realizację projektu

W piątek, 28 czerwca 2024 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie Andrzej Przewoda przedstawili szczegóły nowych projektów w ramach programu - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 (FEPZ)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim – Anna Kowalska – podpisała umowę na realizację nowego projektu. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim będzie realizowany voucher zatrudnieniowy

Działanie: 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, typ 1a programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Tytuł projektu: Voucher zatrudnieniowy

Voucher zatrudnieniowy – narzędzie ułatwiające proces zatrudnienia i tworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wartość vouchera
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+ ) na jeden voucher zatrudnieniowy to 40 tys. zł.

Jak starać się o voucher?
Pracodawca może uzyskać wsparcie w danym powiatowym urzędzie pracy, który realizuje projekt. Warunkiem głównym otrzymania vouchera jest

 • zatrudnienie osoby bezrobotnej – co oznacza zawarcie przez pracodawcę umowy o pracę, w ramach stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres minimum 12 miesięcy w okresie maksymalnie 15 miesięcy. Do okresu zatrudnienia wliczane są przerwy w zatrudnieniu związane ze: zwolnieniem lekarskim, przebywaniem na zasiłku chorobowym, opiekuńczym, urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim oraz wychowawczym, pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast nie zalicza się dni nieusprawiedliwionej nieobecności


Głównym celem vouchera zatrudnieniowego jest aktywizacja osób bez pracy, dlatego skierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Do tej grupy zalicza się

 • osoby młode (wiek 18 - 29 lat)
 • osoby 55+
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby, których najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia to wykształcenie średnie II stopnia – czyli ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe)
 • osoby z niepełnosprawnościami


Na jakie działania można przeznaczyć voucher?
Wsparcie będzie można przeznaczyć na:

 • szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (zmiana kwalifikacji, dostosowanie kwalifikacji, coaching)
 • wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, premie, dodatki, nagrody funkcjonujące u pracodawcy z wyłączeniem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 • mobilność zawodową – finansowanie zwrotu środków za dojazdy do pracy,
 • dofinansowanie kosztów noclegów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania
 • doposażenie stanowiska pracy lub np. zakupienia środka trwałego do firmy, niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnionej osoby
 • finansowanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika
 • finansowanie opieki na dzieckiem pracownika/ osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • zakup odzieży roboczej i środków ochrony BHP

Gdzie będą dostępne vouchery zatrudnieniowe?

Vouchery dostępne będą w 16 powiatowych urzędach pracy w regionie.

Te urzędy zostały wyłonione w konkursie przeprowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, a więc instytucję pośredniczącą, która wdraża program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 (FEPZ)

Ile voucherów realizuje powiat kamieński?

Powiat Kamieński – Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim realizuje 41 voucherów.
Jeden pracodawca może ubiegać się maksymalnie o 2 vouchery zatrudnieniowe

Termin realizacji vouchera dla powiatu kamieńskiego:
Przewidywany termin realizacji vouchera w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim 01.09.2024 roku – 30.06.2026 roku