Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Klub Sportowy Wyspa

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Wikinga Wolin 2023”.


W dniu 26 lipca 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Wyspa na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bieg Wikinga Wolin 2023”
 
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz na stronie internetowej: www.powiatkamienski.pl.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mszymanski@powiatkamienski.pl oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski do dnia 04 sierpnia 2023 roku (decyduje data wpływu do urzędu).