Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin - Jomsborg - Vineta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XXVII Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie”

W dniu 06 lipca 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin - Jomsborg - Vineta na realizację zadania publicznego z zakresu działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „XXVII Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie”
 
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz na stronie internetowej: www.powiatkamienski.pl.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mszymanski@powiatkamienski.pl oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski do dnia 15 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu).