Edukacja prawna

Harmonogram udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych w Kamieniu Pomorskim

Harmonogram udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych w Wolinie

W związku z uchwaleniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Kamieńskiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden działa w Kamieniu Pomorskim w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolińskiej 7b, drugi w Wolinie w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Kolejowej 1. Będą one czynne od poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie.

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbę Adwokacką oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z ustawą z darmowych porad mogą skorzystać osoby do 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, kombatanci i weterani, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły starty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Uprawnione są także osoby, którym w okresie 12 miesięcy przed zwróceniem się o bezpłatną pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec, których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

dodano: 2017-01-02 14:18:24
Poszerza się krąg osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku z nieodpłatnych porad prawnych będą mogły korzystać również kobiety w ciąży. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Poniżej publikujemy podstawowe informacje dotyczące bezpłatnych porad prawnych oraz harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2017 roku.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

 5. która nie ukończyła 26 lat, lub

 6. która ukończyła 65 lat, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 8. która jest w ciąży.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

 1. oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej – dotyczy osób wymienionych w pkt.1

 2. ważną Kartę Dużej Rodziny - dotyczy osób wymienionych w pkt.2

 3. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego- dotyczy osób wymienionych w pkt. 3

 4. ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa – dotyczy osób wymienionych w pkt.4

 5. dokument stwierdzający tożsamość – dotyczy osób wymienionych w pkt. 5 i 6

 6. oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7 – dotyczy osób wymienionych w pkt.7

 7. dokument potwierdzający ciążę – dotyczy osób wymienionych w pkt.8.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a ustawy).

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Harmonogram udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych w Kamieniu Pomorskim

Harmonogram udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych w Wolinie

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia