PCPR poszukuje rodzin zastępczych

Dodane przez Kamila Kapias - wt., 03/01/2023 - 13:58

Kategoria

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim pilnie poszukuje rodziny zastępczej dla:

- małoletniej dziewczynki urodzonej w 2020r.,

- rodzeństwa tj. chłopca ur. w 2021 r. i dziewczynki ur. w 2020 r.

- rodzeństwa tj. chłopca w wieku 3 lat i dziewczynki 5 lat

- rodzeństwa tj. 3 chłopców w wieku: 5 lat, 2 lata oraz 5 miesięcy

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

- nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej proszone są o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorskim

tel. 518-160-596 lub 91 38 -23-386

PCPR poszukuje rodzin zastępczych