Nieodpłatna pomoc prawna

Dodane przez Marek Szymański - pon., 04/01/2021 - 08:52

Harmonogram udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie

Powiat Kamieński informuje, że zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) realizuje zadania o w/w zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Od roku 2019 udzielane może być również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, realizowane jest również zadanie z zakresu edukacji prawnej.

W punktach na terenie powiatu kamieńskiego udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

 1. Na terenie Powiatu Kamieńskiego nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są w następujących punktach:
 2. W Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (72-400), ul. Wolińska 7B, pokój nr 5b.
 3. Urząd  Gminy w Świerznie (72-405), Świerzno 13,
 4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (72-410), ul. Zwycięstwa 12,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach (72-500), ul. Kolejowa 33,
 6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie (72-510), ul. Kolejowa 1.

Od 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem - art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest:

 1.  osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
 2.  osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

POMOC PRAWNA POLEGA NA:

ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu,
 2. Wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 4. Nieodpłatnej mediacji
 5. Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz o poinformowaniu o kosztach i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

OSOBY UPRAWNIONE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelski przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY

Na wizytę we wszystkich punkach można umówić się telefonicznie  pod numerem:  

91 38 24 106
w godz. od 7:30 do 15:30

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza si ę się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.